Μπορώ να ζητήσω μια λίστα με όλους τους χρήστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου που υποστηρίζετε;

Μπορείτε να τη ζητήσετε. Δεν είναι όμως διαθέσιμη για κανένα και για καμία χρήση.

Μα θέλω να ενημερώσω τους χρήστες σας για πρoϊόντα και υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν!

Σύμφωνα με το ΠΔ 131/2003 που αποτελεί εναρμόνιση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ισχύει ότι:

Άρθρο 6
Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία
1. Εμπορική επικοινωνία με παραλήπτη που δεν την έχει ζητήσει, αν γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εφόσον δεν απαγορεύεται, πρέπει να αναγνωρίζεται σαφώς και επακριβώς ευθύς ως περιέλθει σ'αυτόν.

Κατά συνέπεια, ακόμα και στην περίπτωση που έχετε κατασκευάσει λίστα των χρηστών μας λεξικογραφικά ή με άλλο τρόπο, το ηλεκτρονικό ενημερωτικό σας σημείωμα θα πρέπει να αποσταλλεί με τρόπο και σήμανση τέτοια ώστε να φαίνεται πως πρόκειται για εμπορική αλληλογραφία. Η αποδεκτή σήμανση για τα συστήματα της ΤΠ/ΤΕΕ απαιτείται στο θέμα το μηνύματος. Αποδεκτό παράδειγμα:

Subject: {Spam?} Το θέμα του μηνύματός σας

Η πρόθεση της συμβολοσειράς {Spam?} στο θέμα του μηνύματος είναι υποχρεωτική για αυτού του είδους την ηλεκτρονική επικοινωνία με τους mail servers της ΤΠ/ΤΕΕ.

Το μήνυμα που επιθυμώ να στείλω στους συνδρομητές σας δεν είναι εμπορικό. Είναι ενημερωτικό σχετικά με τις πολιτικές μου θέσεις ή σχετικό με κοινωνικό θέμα που θεωρώ πως είναι μείζον και πως πρέπει να ενημερωθούν!

Για να επιτραπεί κάτι τέτοιο, ζητάμε να έχετε μια γνωμοδότηση από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με το μήνυμα που θέλετε να στείλετε. Διαφορετικά είμαστε υποχρεωμένοι να θεωρήσουμε πως πρόκειται για μήνυμα που αντιμετωπίζεται με τις μεθόδους της προηγούμενης παραγράφου.