Τι περιέχει η λίστα grwhitelist.tee.gr;

Η grwhitelist.tee.gr ορίζεται σύμφωνα με την Απόφ. Γ4/Σ2/2006 της ΔΕ του ΤΕΕ.

Έμπνευση για τη δημιουργία της λίστας grwhitelist.tee.gr αποτέλεσε η αντίστοιχη Ολλανδική λίστα NLwhitelist. Για όσους ενδιαφέρονται για το ιστορικό της μπορούν να εντοπίσουν το αρχικό post στο USENET στα Ολλανδικά ή μεταφρασμένο στα Αγγλικά από το Babelfish.

Μπορώ να δω αν ο server μου περιλαμβάνεται στη λίστα;

Μπορείτε να το διαπιστώσετε εισάγοντας το όνομα ή την IP address του στη φόρμα:

Ο mail server μου ικανοποιεί τα κριτήρια της απόφασης της ΔΕ/ΤΕΕ, δεν περιλαμβάνεται όμως στη λίστα. Γιατί;

Οι διευθύνσεις IP εισάγονται στη λίστα με δύο τρόπους. Είτε επειδή το προσωπικό της ΤΠ/ΤΕΕ διαπιστώνει πως πρέπει να εισαχθούν, είτε γιατί ενημερώνεται σχετικά με αυτές από τους διαχειριστές των αντιστοίχων servers. Αν λοιπόν ο server σας δεν βρίσκεται στην grwhitelist.tee.gr μπορείτε να στείλετε ένα mail και να ζητήσετε να συμπεριληφθεί.

Ο mail server μου δεν ικανοποιεί τα κριτήρια της απόφασης της ΔΕ/ΤΕΕ. Θεωρώ όμως πως πρέπει να περιλαμβάνεται στη λίστα. Είναι αυτό εφικτό;

Τα κριτήρια για να συμπεριληφθεί ένας mail server στη λίστα προσπαθούμε να τηρούνται αυστηρά. Παρόλαυτα, εάν προσφέρετε επαρκή τεχνική τεκμηρίωση του γιατί πρέπει να συμπεριληφθεί ο server σας, αυτό θα γίνει.

Υπάρχει κάποιο παράδειγμα χρήσης της λίστας από software για email servers;

Βεβαίως. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο hack στο sendmail.mc σας:

# This snippet can be fully integrated in your .mc.  If you copypasted it
# from your web browser do NOT use it.  Remember that in .mc files the
# LHS and the RHS are separated with tabs not spaces.  So you have to 
# type it, not copypaste it.

LOCAL_CONFIG
# Normally this should not be defined, since Kdnsbl does exactly what
# Kgrwl_check does.
Kgrwl_check dns -R A -a.FOUND -T.TMP

LOCAL_RULESETS
SLocal_check_relay
R$*			$: $&{client_addr}
R$-.$-.$-.$-		$: $(grwl_check $4.$3.$2.$1.grwhitelist.tee.gr. $: $1.NOTFOUND $)
R$* . FOUND		$#OK

Με ποιον επικοινωνώ για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις;

Η διεύθυνση επικοινωνίας για τα θέματα της grwhitelist.tee.gr είναι postmaster@tee.gr.